Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška 4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

poř. č. 4/2009

 

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 7. 9. 2009 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)   a ustanovením  § 84  odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.        

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vodňany (dále jen MěÚ nebo správce poplatku) dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. II

Předmět poplatku

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zpoplatňuje obcí zavedený systém ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. III

Poplatník

 

Poplatníkem je :

 

1)       Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden       společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

 

2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

Čl. IV.

Sazba poplatku

 

1)   Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města :                                  492,- Kč / rok

- poplatek je tvořen : a) částkou :    242 ,-    / rok

                                  b) částkou :    250,-  Kč / rok

 

výpočet částky dle bodu b) :

 

- skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008

                                                         3 764 625,- Kč

 

- počet poplatníků :      6 738 trvale žijících (stav k 31. 12. 2008)

                                        499 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci

                                     7 237  celkem

                                                                 

   3 764 625 : 7 237  = 520,19

 

2)  Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

     rekreaci :                                                                                                          492 ,- Kč / rok

     

     - poplatek je tvořen : a) částkou :    242 ,-   Kč / rok

                                       b) částkou :    250,-    Kč / rok

 

výpočet částky dle bodu b) :

 

- skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008

                                                         3 764 625,- Kč

 

- počet poplatníků :     6 738 trvale žijících (stav k 31. 12. 2008)

                                       499 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci

                                    7 237  celkem

                                                                

 3 764 625 : 7 237  = 520,19

 

3) Fyzická osoba dle bodu 1) , která je držitelem správního rozhodnutí o přidělení

     mimořádných výhod III. stupně nebo průkazu ZTP-P :                                  348 ,- Kč / rok

  

    - poplatek je tvořen : a) částkou :       98,-   Kč / rok

                                      b) částkou :     250,-    Kč / rok

  

     výpočet částky podle bodu b) – viz odst. 1) a 2)

 

4) Fyzická osoba dle bodu 1), která v kalendářním roce dovrší 70 a více let :     348,- Kč / rok

 

     - poplatek je tvořen : a) částkou :      98,-   Kč / rok

                                       b) částkou :    250,-    Kč / rok

 

     výpočet částky podle bodu b) – viz odst. 1) a 2)

 

5)  V případě změny místa trvalého pobytu, nebo změny vlastnictví stavby, která je určena        nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek       v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců  pobytu nebo vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto kalendářního měsíce.

 

Čl. V

Osvobození

 

1) Od poplatku je osvobozeno každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící     s rodiči ve společné domácnosti.

      V případě, že počet  nezaopatřených dětí do 18 let žijících s rodiči ve společné domácnosti       klesne na dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci kalendářního roku, kdy ke změně     došlo.     

 

2) a) V případě, že fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální          rekreaci, má  trvalé bydliště v územním obvodu města Vodňany, je od poplatku za      stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci osvobozena.

    b) V případě, že stavbu uvedenou v bodu a) vlastní více majitelů, je osoba uvedená v bodě  a) osvobozena od poměrné části poplatku (která je určena spoluvlastnickým podílem) za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

3)   Od poplatku je osvobozen každý poplatník dle Čl. III odst. 1), který se prokazatelně zdržuje v zařízení Žižkovo nám. 21/II (Centrum sociální pomoci – Domov pro seniory, Domov pro zdravotně postižené).

 

4)   Od poplatku je osvobozeno každé nezaopatřené dítě, které se prokazatelně zdržuje v dětském domově.

 

Čl. VI

Úlevy na poplatku

 

1)       Úleva v sazbě poplatku dle Čl. IV odst. 1) za každý ukončený měsíc ve výši 41,- Kč
se poskytuje každému poplatníkovi dle Čl. III. odst. 1, který se prokazatelně zdržuje déle než 6 měsíců po sobě jdoucích v příslušném kalendářním roce

-          pracovně nebo studijně v zahraničí

-          v ústavech sociální péče, LDN nebo jiných zařízení poskytujících zdravotní péči a sociální služby pro staré a handicapované občany

-          ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody

 

2)       Úleva v sazbě poplatku dle Čl. IV odst. 3) a 4) ve výši 29,- Kč za každý ukončený měsíc se poskytuje každému poplatníkovi dle Čl. III. odst.1, který se prokazatelně zdržuje déle než 6 měsíců po sobě jdoucích v příslušném kalendářním roce

-          pracovně nebo studijně v zahraničí

-          v ústavech sociální péče, LDN nebo jiných zařízení poskytujících zdravotní péči a sociální služby pro staré a handicapované občany

 

-          ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody

 

3)       Úleva v sazbě poplatku dle Čl. IV odst. 1) ve výši 144,- Kč za rok se poskytuje každému poplatníkovi dle Čl. III odst. 1, který má trvalý pobyt v místní části Vodňanské Svobodné Hory

4)       Úleva v sazbě poplatku dle Čl. IV odst. 3) a 4) ve výši 108,- Kč za rok se poskytuje každému poplatníkovi dle Čl. III odst. 1, který má trvalý pobyt v místní části Vodňanské Svobodné Hory

 

Čl. VII

Splatnost poplatku

 

1)  Poplatník uhradí poplatek bez vyměření v těchto lhůtách :

a)       Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt – ve dvou stejných splátkách, vždy do     30. 4.  a 30. 10. příslušného kalendářního roku - poplatek je možno zaplatit i jednorázově ke dni 30. 4. příslušného kalendářního roku

b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální  rekreaci – jednorázově ke dni 30. 9. příslušného kalendářního roku

      c)   V případě, že dojde k zániku poplatkové povinnosti doplatí poplatník dlužný poplatek

      do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost zanikla.

d)       Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný nejpozději  do  15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti s ohledem na výše uvedený splátkový kalendář.  

            Vznikne-li poplatková povinnost od 1. 11. běžného roku, je poplatek nutno zaplatit do 31. 12. tohoto roku.

 

2)  Poplatek se platí na účet města Vodňany převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti do  pokladny MěÚ Vodňany. V případě platby složenkou nebo převodem z účtu je poplatník   povinen vyžádat si na finančním odboru MěÚ Vodňany variabilní symbol platby, není tedy možné provést úhradu za více poplatníků jednou složenkou či bankovním převodem bez specifikace jednotlivých poplatníků. Složenky na požádání vydá finanční odbor MěÚ Vodňany.

 

Čl. VIII

Ohlašovací a registrační povinnost

 

1)       V případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku je poplatník povinen tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů od doby, kdy tato skutečnost nastala.

 

2)  V případě nároku na nižší sazbu pro držitele průkazu ZTP-P nebo osvobození dle Čl. V je    nutno uvedenou skutečnost doložit příslušným dokladem (průkazem ZTP-P nebo rozhodnutím správního orgánu o přidělení mimořádných výhod III. stupně, rodnými listy dětí, potvrzením o pobírání přídavku na dítě, výpisem z katastru nemovitostí, apod.).

 

3)  V případě vzniku nároku na úlevu dle Čl. VI odstavce 1) a 2) je poplatník povinen nahlásit tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na úlevu. Nárok na tuto úlevu musí poplatník doložit potvrzením v českém jazyce od příslušné školy nebo jiné příslušné vzdělávací instituce (v případě cizojazyčného potvrzení s úředně ověřeným překladem), zaměstnavatele nebo pracovní agentury, ústavu sociální péče, LDN nebo jiných zařízení poskytujících zdravotní péči a sociální služby pro staré a handicapované občany, příslušného zařízení pro výkon vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto potvrzení je nutno opakovaně předkládat pro každý kalendářní rok.

 

4)  Registraci poplatku je nutné podat písemně na tiskopisech vydaných MěÚ Vodňany.

 

5)  Poplatník je povinen uvést především tyto údaje : jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu,  doručovací adresu (v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu), datum narození,  rodné číslo a další údaje potřebné dle druhu poplatkové povinnosti uvedené v Čl. III.

 

6)  Za nezletilé děti vyplní registraci jejich zákonný zástupce.

 

7)  Nebude-li splněna ohlašovací a registrační povinnost, může MěÚ uložit pokutu v souladu s § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. IX

Ustanovení společná a přechodná

 

1)  Nebudou – li  poplatky  zaplaceny (odvedeny)  včas nebo ve správné výši, vyměří správce      poplatku poplatek platebním výměrem.

 

2) Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku  zvýšit až na trojnásobek.yměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

3) Pokud poplatník (plátce) nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou  obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací (poplatková) povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží  tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o  tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního  roku,  ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

4)  Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy (zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní  a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

 

5)  Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech, na  žádost poplatníka  poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně  prominout.

 

6) Správce poplatku může při výkonu správy poplatku požádat o součinnost třetí osoby v souladu s § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. X

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Vodňany  poř. č. 5/2008 ze dne 8. 9. 2008, kterou byl stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

 

 

 

Čl. XI

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2010.

 

 

 

 

………………………………                                                      .……………………………

              místostarosta                                                                                  starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 11.1.2010 / 11.1.2010 | Zveřejnit od-do: 1.1.2010-31.12.2012
 

Počet návštěv: 2447
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém