Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji si zařídit > Městský úřad > Základní údaje úřadu

 

Obecně závazná vyhláška 2/2004 - Řád veřejného pohřebiště města Vodňany

 

 
 

 

poř.č. 2/2004

MĚSTO VODŇANY

 

 

Obecně závazná vyhláška - Řád veřejného pohřebiště města Vodňany

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 3.5.2004 podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

(1)    Řád veřejného pohřebiště města Vodňany (dále jen ,,řád”) upravuje provoz veřejného pohřebiště v souladu s platnými právními předpisy, se zásadami piety a se zásadami zajištění veřejného pořádku.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou Městem Vodňany (dále jen ,,provozovatel”) v samostatné působnosti.

(2)    Veřejným pohřebištěm je prostor určený k pohřbívání lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace  (dále jen pohřebiště)

(3)    Pohřebiště spravuje Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. (dále jen ,,správce”) na základě smlouvy s provozovatelem, pokud zastupitelstvo města neurčí jinak.

(4)    Ustanovení řádu pohřebiště jsou závazná pro provozovatele a správce, právnické či fyzické osoby zajišťující pohřební služby, obstaravatele pohřebních či jiných úkonů, návštěvníky pohřebiště, osoby provádějící zde práce, osoby účastnící se pohřbu a pro osoby, kterým je pronajmuto  místo na pohřebišti (dále jen ,,nájemce místa”).

 

 

Čl. II

Práva a povinnosti správce

 

(1)   Správce zajišťuje řádnou údržbu pohřebiště. Zejména pečuje o vnější vzhled pohřebiště, hromadné hroby, válečné hroby, památné hroby, které určí město, a nepronajatá místa na pohřebišti, výsadbu a ošetřování zeleně, čistotu, úpravu cest, údržbu oplocení, o hygienická a ostatní účelová zařízení, technickou vybavenost na pohřebišti.

(2)   Správce vede řádnou evidenci o uložení těl a uren do hrobů a hrobek, kolumbárních schránek, o provedeném vsypu a rozptylu a o pronajatých místech na pohřebišti.

(3)   Správce zpracovává a aktualizuje plán pohřebiště

(4)   Správce úzce spolupracuje s provozovatelem při uzavírání smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebišti

(5)   Správce povoluje podle pravidel stanovených orgány hygienické služby uložení dalších těl do pronajatého místa na pohřebišti.

 

 

Čl. III

Provoz pohřebiště

 

(1)   Pohřebiště je přístupné veřejnosti v měsících říjen – březen : 7.00 hod. – 18.30 hod., v měsících duben – září : 7.00 hod. – 21.00 hod.. Každý návštěvník je povinen do stanovené uzavírací doby bez upozornění pohřebiště opustit.

(2)   Návštěvníci pohřebiště, osoby, které zde provádějí práce, osoby účastnící se pohřbu a nájemci místa jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata. V celém objektu pohřebiště se zakazuje jízda na kole, je však možné kolo vést.

(3)   Správce může přístup na pohřebiště nebo jeho části  dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací a za sněhu či náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků pohřebiště.

(4)   Motorová a jiná vozidla s výjimkou vozíků invalidních občanů mohou do prostoru pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem správce.

(5)   Správce umožní volný přístup k objektům na pohřebišti v době jeho zpřístupnění veřejnosti a zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.

(6)   Světla na pohřebišti lze rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

(7)   Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby a hrobkami nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu správce zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí pronajatých míst na pohřebišti.

(8)   Odpadky lze ukládat pouze na místo k tomu určené

 

Čl. IV

 

     Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí:

 

  1. v případě hrobů umístěných na polích č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 minimálně 10 let
  2. v případě hrobů umístěných na polích č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minimálně

     25 let

 

 

Čl. V

Pronájem místa na pohřebišti

 

     Místo na pohřebišti (místo pro hrob, místo pro hrobku a samostatné místo pro urnu) se pronajímá na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem místa na pohřebišti. Provozovatel pohřebiště uzavře smlouvu tak, že:

 

a)     pronajímá místo pro hrob v návaznosti na stanovenou délku tlecí doby:

aa) nejméně na dobu 10 let u hrobů se stanovenou tlecí dobou minimálně 10 let

ab) nejméně na dobu 25 let u hrobů se stanovenou tlecí dobou minimálně 25 let

b)     místo pro urnu pronajímá na dobu minimálně 10 let od prvního uložení

c)      místo pro hrobku pronajímá na dobu minimálně 10 let

d)     po uplynutí sjednané doby se smlouva o pronájmu hrobového místa prodlužuje na návrh nájemce, který s provozovatelem veřejného pohřebiště uzavře novou smlouvu. Nájemce místa bude správcem pohřebiště v dostatečné časové lhůtě, nejméně 6 měsíců předem, upozorněn na uplynutí sjednaného termínu ukončení nájmu hrobového místa.

e)     nájemce místa na pohřebišti je oprávněn ukládat ostatky zemřelých, provádět jejich exhumaci za podmínek stanovených zvláštními předpisy, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy pronajatého místa na pohřebišti v souladu s  řádem pohřebiště a pokyny správce,

f)        je-li pronajato místo pro hrobku, uzavře pronajímatel  smlouvu tak, že vybudování hrobky musí být uskutečněno do jednoho roku od pronájmu místa, jinak má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit,

g)     pronajímatel může pronajmout k dočasnému uložení těla mrtvého místo v chladicím zařízení nejdéle na dobu 7 dní od úmrtí , v případě delší doby je povinna příslušná pohřební služba předložit správci chladícího zařízení písemný souhlas OHS.

h)      nájemce místa je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, zjistí-li správce pohřebiště závady, vyzve nájemce místa, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Neudržovaní pronajatého místa v řádném stavu je důvodem k neprodloužení nájmu místa na pohřebišti,

i)        nikdo nemá nárok na pronájem určitého místa, správce však vyhoví přání objednavatele, umožňují-li to poměry na pohřebišti,

j)        zemře-li nájemce místa před uplynutím doby, na kterou bylo místo pronajato, přechází právo užívat místo na pohřebišti na dědice. Právo k místu může být převedeno, s výjimkou dědictví,  jen se souhlasem správce pohřebiště,

k)      nájem místa na pohřebišti se prokazuje nájemní  smlouvou a dokladem o provedení úhrady za nájem místa na pohřebišti a za služby s tím spojené, v případě úmrtí nájemce pravomocným dokladem o dědictví. Správce pohřebiště může připustit prokázání čestným prohlášením osoby, jež právo uplatňuje, že je oprávněnou osobou ve vztahu k místu na pohřebišti. Tato osoba odpovídá za veškeré škody, které by nepravdivým prohlášením správci pohřebiště vznikly,

l)        nájmem místa na pohřebišti nevzniká nájemci právo vlastnické k tomuto místu

m)   správce pohřebiště sděluje údaje o místech uložení zesnulých jiným osobám jen opravňuje-li ho zákon nebo souhlas pozůstalých,

n)      výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví v souladu s platnými předpisy o cenách a je uvedena ve smlouvě o nájmu místa na pohřebišti.

 

 

Čl. VI

Zánik pronajatého  místa na pohřebišti

 

Pronájem místa na pohřebišti zaniká:

a)     uplyne-li doba na kterou byl nájem místa na pohřebiště dohodnut a zaplacen, pokud není sjednáno prodloužení nájmu místa na pohřebišti,

b)     bylo-li pohřebiště ve veřejném  zájmu zrušeno.

 

 

Čl. VII

Příslušenství místa na pohřebišti

 

(1)   Hrobové, hrobkové a urnové příslušenství (dále jen ,,příslušenství”) tvoří: náhrobek, pomník a trvalé ozdoby místa na pohřebišti.

(2)   S příslušenstvím místa na pohřebišti je oprávněn disponovat jeho vlastník nebo osoby vlastníkem k tomu zmocněné. Vlastník je povinen udržovat příslušenství v řádném stavu a o jeho odstranění informovat správce.

(3)   Dojde-li k zániku nájmu místa na pohřebišti, je vlastník povinen odstranit příslušenství, pokud se s novým nájemcem místa nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit příslušenství do 6 týdnů od doručení výzvy správce. Po uplynutí této lhůty se může správce domáhat odstranění příslušenství prostřednictvím soudu.

(4)   Pokud příslušenství ohrožuje bezpečnost provozu pohřebiště a neuplynula-li doba, na kterou bylo místo na pohřebišti pronajato, je správce oprávněn příslušenství opravit na náklady vlastníka, pokud vlastník ve lhůtě stanovené správcem neprovede potřebnou úpravu. K zániku nájmu  místa na pohřebišti tím nedochází.

 

 

 

Čl. VIII

Zřizování a úpravy  pronajatých  míst na pohřebišti

 

(1)   Při zřizování a úpravě místa na pohřebišti je nájemce povinen se řídit podmínkami stanovenými správcem, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměry a tvar výzdoby a druh užitého materiálu. O vybudování hrobky musí zájemce požádat písemnou žádostí správce, který sdělí podmínky, za jakých lze hrobku na pohřebišti vybudovat.

(2)   Pro zřizování hrobů nebo hrobek na pohřebišti a jejich úpravy platí tyto zásady:

a)     pohřbívací plocha má odpovídat svými rozměry konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu, rozměrů rakve apod. (u hrobu nejméně 0,8 x 2 m, u hrobky 0,9 x 2 m, u hrobu dětského nejméně 60 x 160 cm a u hrobu pro děti mladší 3 let nejméně 50 x 150 cm)

b)     dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody (tedy maximálně hrob 2m hluboký),

c)      základy hrobky musí být provedeny do nezamrzající hloubky minimálně 70 cm a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy,

d)     uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství pohřebiště, musí být nejméně 30 cm široké. Na částech pohřebiště, kde nebyla tato podmínka v minulosti dodržena, je možné připustit takové uspořádání, že ulička zůstává zachována vždy alespoň mezi dvojicemi hrobů (hrobek), aby ke každému z nich byl volný přístup k povrchu hrobu (hrobky) vždy z jedné delší a jedné kratší strany,

e)     mezi jednotlivými hroby (hrobkami) musí být pod  povrchem země nejméně 60 cm přepažení (stěny, půda),

f)        vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 140 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu,

g)     přední a zadní hrany rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce výslovně nestanoví jinak

h)      při sestavování náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny,

i)        ve svažitém terénu musí být hroby (hrobky) a jejich příslušenství rovnoměrně odstupňovány, pokud správce výslovně nestanoví jinak,

j)        zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen pokud šířka a kvalita přístupových cest umožní jejich přepravu a užité technologie budou skýtat záruky úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a příslušenství,

k)      příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům okresního hygienika,

l)        texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.

(3)   Stromy a keře lze na pronajatých místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu správce. Takto vysázené  stromy a keře se stávají  majetkem provozovatele. Správce je může odstranit, jestliže narušují provoz pohřebiště, nebo péči o pohřebiště a příslušenství. Přitom respektuje ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně.

(4)   Vsypové a rozptylové louky mohou být správcem zřizovány v návaznosti na schválený plán pohřebiště na travnatých plochách k tomu účelu určených a upravovaných. Návštěvníkům pohřebiště není vstup na ně povolen. Květiny a svíčky mohou být kladeny pouze na vyhrazená místa.

(5)   Jamky pro vsyp zpopelněných ostatků jsou hloubeny v řadách. Jejich vzájemná středová vzdálenost činí 25-30 cm, hloubka 30-40 cm pro jednoduchý vsyp, 60-70 cm pro dvojitý vsyp (při příležitosti prvního uložení lze počítat s dodatečným přísypem). Místa vsypu nejsou zjevně označena.

(6)   Pořizovatel provádí všechny práce na vlastní nebezpečí a je povinen udržovat příslušenství v řádném stavu.

(7)   Při vybudování hrobky a příslušenství místa na pohřebišti, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky, bude správce postupovat v souladu s příslušnými zákony.

(8)   Správce odpovídá pouze za ty škody, které zavinil porušením svých povinností.

 

 

Čl. IX

Sankce

 

     Porušení povinností stanovených touto vyhláškou ze strany návštěvníků pohřebiště, osob provádějící zde práce, osob účastnících se pohřbů a nájemců míst, v případě že nejde o jiný správní delikt, bude projednáno jako přestupek podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat a jde-li o jednání na příkaz ten, kdo dal k jednání příkaz.

 

 

 

Čl. X

Kontrola

 

     Dohled nad dodržováním této vyhlášky se svěřuje pověřeným pracovníkům Městského úřadu Vodňany, smluvně pověřenému správci a strážníkům městské policie.

 

 

Čl. XI

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška poř.č. 3/2003 Řád  veřejného pohřebiště města Vodňany schválená zastupitelstvem města dne 27.10.2003.

 

 

Čl. XII

Platnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15-tým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

 

 

………………………..                                                          …………………………

starosta                                                                                  místostarostka

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006

Počet návštěv: 1805
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém