Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

návrh výroku ÚR-rozříření zpevněných ploch A.Pöttinger spol. s r.o.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/170/2011/Mh

MUVO  2063/2011

 

Vodňany dne 9.3.2011

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

*MUVOX003MY83*

MUVOX003MY83

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 
A.Pöttinger, spol. s r.o.
Číčenická 1284
389 01  Vodňany II

 

NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

 

A.Pöttinger, spol. s r.o., IČ: 632 49 651, Číčenická 1284, 389 01  Vodňany II,
kterou zastupuje APP-PROJEKT, s.r.o., IČ: 466 78 301, Jírovcova 24, 370 01  České Budějovice

(dále jen "žadatel") podal dne 2.3.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

 

I.           Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

rozšíření zpevněných ploch v areálu společnosti A.Pöttinger spol. s r.o.

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 570/5, 570/2 v katastrálním území Vodňany.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-             Zpevněné plochy, mycí plocha, odlučovač ropných látek a napojení elektroinstalace, vody a kanalizace.

Umístění stavby na pozemku:

-             Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 570/5, 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Mycí plocha plochy 204 m2 bude umístěna na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti od společné hranice s pozemkem parc. č. 570/11 v katastrálním území Vodňany a 74 m od jižní strany západního přístavku.

Rozšíření komunikace plochy 542 m2 bude umístěno na pozemku parc. č. 570/5 a 570/2 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti 34 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 570/11 v katastrálním území Vodňany a bude navazovat na stávající příjezdovou komunikace v závodě.

Elektroinstalace mycí plochy bude napojena ze stávajících rozvodů v areálu. Přívod bude umístěn na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Voda bude napojena za stávajících rozvodů v areálu. Rozvod bude umístěn na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Odlučovač ropných látek a napojení do stávající dešťové kanalizace bude umístěno na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Popis stavby:

-             Mycí plocha půdorysných rozměrů 17 x 12 m má zvýšené okraje, je navržena z mrazuvzdorného železobetonu odolného solím. Mycí plocha je vedena ve spádu 3 % směrem do žlabu a jímky, kde se budou zachytávat hrubé nečistoty. Z jímky bude odpadní voda svedena přes odlučovač ropných látek do stávající dešťové kanalizace. Voda a elektroinstalace budou napojeny ze stávajících rozvodů v areálu. Mycí plocha bude vytápěna pomocí topných trubek.

-             U vjezdu do areálu dojde k plynulému rozšíření vozovky ve směrovém oblouku na konečnou hodnotu rozšíření 3,5 m přímé komunikace směřující k západnímu přístavku. Součástí rozšíření je posunutí vjezdového ostrůvku se závorami o 2 m, výšková úprava vozovky v místě vjezdu do přístavku, vybudování odvodňovacího příkopu, posunutá horské vpusti HV1 a přeložení kabelů a sloupů venkovního osvětlení.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 570/5, 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Mycí plocha plochy 204 m2 bude umístěna na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti od společné hranice s pozemkem parc. č. 570/11 v katastrálním území Vodňany a 74 m od jižní strany západního přístavku.

Rozšíření komunikace plochy 542 m2 bude umístěno na pozemku parc. č. 570/5 a 570/2 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti 34 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 570/11 v katastrálním území Vodňany a bude navazovat na stávající příjezdovou komunikace v závodě.

Elektroinstalace mycí plochy bude napojena ze stávajících rozvodů v areálu. Přívod bude umístěn na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Voda bude napojena za stávajících rozvodů v areálu. Rozvod bude umístěn na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Odlučovač ropných látek a napojení do stávající dešťové kanalizace bude umístěno na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

2.         Projektová dokumentace ke stavbám vodních děl musí být zpracována odborně způsobilou osobou podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. Příslušným vodoprávním úřadem bude v tomto případě zdejší odbor životního prostředí.

3.         Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4.         Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby.

5.         Veškeré odpady vzniklé při realizaci záměru budou po vytřídění přednostně využity, recyklovány a zbylé odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

6.         Před započetím prací budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru zemědělského půdního fondu. Skrytá zemina bude využita v souladu se souhlasem Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j.: KUJCK 18168/2008 OZZL/2/Pf ze dne 20.6.2008, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

7.         Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Správy sítě plynu uvedené ve vyjádření zn.: 1552/11 ze dne 2.3.2011

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-                      Zakreslení plynárenského zařízení do všech pare prováděcí dokumentace.

-                      Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č.458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací.

-                      Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-                      Po konečných úpravách, nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.

-                      Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.

-                      Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např.dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.

-                      Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenských zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).

-                      Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.

-                      Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.

-                      Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

-                      Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

-                      Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.

-                      Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona § 70  č.458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.

-                      Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o.: 1239, 387862280, 606660957.

8.         Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn.: M18391-Z051104099 ze dne 16.2.2011

1.  Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.

2.  Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50 341-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

3.  objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí: 382 534 511.

4.  Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

5.  Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení normy PNE 33 3302.

6.  Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

9.         Budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uvedené ve vyjádření č.j.: 25255/11 ze dne 21.2.2011

I.                     Obecná ustanovení

1.     Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

  1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
  2. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II.         Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1.       Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2.       Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3.       Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4.       Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povine postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.       Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6.       V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správní praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7.       Při prováděná zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8.       Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9.       Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.).

11.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

12.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III.                  Práce v objektech a odstraňování objektů

1.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontrolovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2.    Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV.                Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1.    Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba  povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2.    Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3.    Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4.    Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5.    Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SE, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V.   Přeložení SEK

1.    V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI.        Křížení a souběh se SEK

1.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6.    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

-          v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

-          do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,

-          neumísťovat nad trasou  kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

-          předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

-          nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

-          projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,

-          projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

10.      Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a SH uvedené ve stanovisku zn.: 1097/280/2011 ze dne 7.2.2011

Ø       Bude dodržena podmínka, že napojení vnitrozávodové komunikace na silnici č. II/141 Vodňany – Číčenice v severozápadním rohu pozemku společnosti A. Pöttinger spol. s r.o. Vodňany bude konečné pro dostavbu o halu 3-6 a pro provoz celého areálu závodu,

Ø       Nebude v rámci stavby – rozšířená zpevněných ploch dotčeno ochranné pásmo silnice I. třídy I/20 České Budějovice – Písek, ani ochranné pásmo silnice II. třídy II/141 Vodňany – Číčenice.

11.   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolen.

12.   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

 

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vodňany a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci
podle §  85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
A.Pöttinger, spol. s r.o., IDDS: 4g6ik8h, kterou zastupuje APP-PROJEKT, s.r.o., IDDS: 3qjtpp2
Město Vodňany

podle § 85 odst. 2 písm. a) - d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

 
dotčené správní úřady
Krajský úřad, odbor životního prostředí, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2011 / 29.8.2011 | Zveřejnit od-do: 14.3.2011-30.3.2011 | Úřední deska od-do: 14.3.2011-30.3.2011

Počet návštěv: 617
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém