Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

nařízení jednání-zastřešený bazén u RD č.p. 85 ul. Bavorovská ve Vodňanech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/577/2011/Mh

MUVO  7505/2011

 

Vodňany dne 7.9.2011

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

*MUVOX0040VQN*

MUVOX0040VQN

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 


 

Marek Rychtář
Bavorovská 85
389 01  Vodňany

 

NAŘÍZENÍ

ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

 

Marek Rychtář, nar.: 1.9.1992, Bavorovská 85, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje Ing. Jan Rychtář, nar.: 30.4.1957, Bavorovská 85, 389 01  Vodňany

(dále jen "stavebník") dne 7.7.2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

zastřešený bazén u rodinného domu č.p. 85 ul. Bavorovská ve Vodňanech

 

na pozemku st. p. č. 579 v katastrálním území Vodňany. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

n a ř i z u j e

ústní jednání spojené s místním šetřením na den

11. října 2011 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Jednání se nařizuje z důvodu zmařeného veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, které se uskutečnilo dne 6.9.2011 v 9:00 hodin.

 

Poučení:

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Marek Rychtář, Bavorovská č.p. 85, 389 01  Vodňany, kterého zastupuje Ing. Jan Rychtář, Bavorovská 85, 389 01  Vodňany
Město Vodňany

 

podle § 85 odst. 2 písm. a) – b) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Miroslav Vokatý, Bavorovská č.p. 84, 389 01  Vodňany II
Marie Vokatá, Bavorovská č.p. 84, 389 01  Vodňany II
Lydie Gregoriová, Bavorovská č.p. 86, 389 01  Vodňany, kterou zastupuje Miloš Štědrý, A. Křížka 136, 389 01  Vodňany
Město Vodňany

 

podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona (dodejky)

Miroslav Vokatý, Bavorovská č.p. 84, 389 01  Vodňany II
Marie Vokatá, Bavorovská č.p. 84, 389 01  Vodňany II
Lydie Gregoriová, Bavorovská č.p. 86, 389 01  Vodňany, kterou zastupuje Miloš Štědrý, A. Křížka 136, 389 01  Vodňany
Město Vodňany


dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 8.9.2011 / 8.9.2011 | Zveřejnit od-do: 8.9.2011-27.9.2011 | Úřední deska od-do: 8.9.2011-27.9.2011

Počet návštěv: 730
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém