Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Náplň odboru


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Náplň odboru

 
 
 

Odbor správy majetku a investic:

  

 • koordinuje aktivity jednotlivých odborů při realizaci projektů
 • koordinuje investiční činnost na území města
 • spolupracuje při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a veřejně prospěšných staveb na území města
 • připravuje a realizuje investice města, realizuje zavedení investic do majetku města
 • kontroluje průběh výstavby, zabezpečuje technický dozor
 • rozpočtuje, kontroluje platby, proplácení faktur u investic, provádí inventarizaci rozpracovanosti,
 • připravuje a realizuje komplexně proces zadávání veřejných zakázek včetně reklamačních řízení, a to v listinné i elektronické podobě
 • zajišťuje přípravu a realizaci strategického plánu rozvoje města
 • zpracovává materiály koncepčního charakteru dle požadavků orgánů města
 • organizuje výběrové řízení na byty a nebytové prostory
 • připravuje podklady pro jednání majetkové a bytové komise
 • provádí metodické pokyny k inventarizaci
 • vede evidenci a inventury majetku města
 • připravuje podklady pro jednání majetkové komise a dalších orgánů zastupitelstva města a rady města
 • zastupuje město jako vlastníka či spoluvlastníka při správních řízeních, kde je dotčen majetek města
 • zajišťuje pojištění majetku města
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí na majetku města
 • zabezpečuje evidenci a faktickou správu majetku města, není-li tato činnost svěřena rozhodnutím orgánu města jinému    subjektu
 • zabezpečuje prodeje, pronájmy a výkupy pozemků, jiné dispozice s majetkem města (směny pozemků, věcná břemena  apod.) včetně výběrových řízení a zpracování příslušných smluv a dalších dokladů
 • kontroluje platby vyplývající z uzavřených smluv
 • zadává  údaje o majetkových dispozicích do účetní evidence
 • kontroluje a zajišťuje podklady pro katastrální úřad, zápisy do katastru nemovitostí a řešení majetkoprávního vypořádání
 • poskytuje informace z katastru nemovitostí
 • zabezpečuje smluvní zajištění nájmů a výpůjček budov a nebytových prostor
 • zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci městského nemovitého majetku a revize zařízení, včetně  organizace výběrových řízení, není-li tato činnost svěřena rozhodnutím orgánu města jinému subjektu
 • kontroluje průběh oprav, zabezpečuje případný technický dozor, kontroluje platby a proplácení faktur, není-li tato činnost  svěřena rozhodnutím orgánu města jinému subjektu
 • spolupracuje s externími subjekty při vymáhání pohledávek z obchodních vztahů a občanskoprávní povahy vzniklých ze  smluvních závazkových vztahů (například nájemné, cena díla, smluvní pokuta, sankční úrok, půjčka apod.), není-li tato    činnost svěřena rozhodnutím orgánu města jinému subjektu
 • stanovuje podmínky v případech zvláštního užívání veřejného prostranství mimo pozemních komunikací
 • zabezpečuje evidenci majetku města, podklady pro účetnictví, fyzickou evidenci včetně majetku pronajatého a zastaveného,   který nepatří do správy jiných odborů
 • metodicky řídí činnost Městského hospodářství Vodňany s.r.o
 • zajišťuje provoz městského rozhlasu po technické stránce
 • zajišťuje provoz veřejného osvětlení, provoz a vybavení dětských hřišť,včetně oprav a modernizací
 • zajišťuje správu   a údržbu městské zeleně
 • vede evidenci majetkových smluv a zajišťuje její aktualizaci v písemné i elektronické podobě


 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor správy majetku a investic > Náplň odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7884

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém