Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Nakládání s vodami v rybníce Bašta u Čichtic

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
____________________________________________________________________________

 


Dne: 19.5.2009                                                          

Naše č.j.: MUVO  3984/2009                                        

                                                                                 

                                                                                 

 

           VODOINVEST s.r.o.

           Lipenská 17

           370 01 České Budějovice


MUVOX002D29W

 

 

Nakládání s povrchovými vodami - rybník Bašta u Čichtic

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti společnosti VODOINVEST s.r.o., se sídlem Lipenská 17, České Budějovice, zmocněné zastupovat  Školní rybářství Protivín, se sídlem Masarykovo nám. 12, Protivín, na pozemku p.č. 677 v k.ú. Čichtice – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 a k užívání těchto ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Bašta u Čichtic vod pro chov ryb za účelem podnikání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona a současně ve věci schválení manipulačního řádu pro tyto rybníky podle § 115 odst. 17 vodního zákona.

 

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 8 dnech ode dne obdržení tohoto oznámení.

 

Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

….…........................................          

                                      Ing. Aleš Hutař

                                                                                  vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

·                adresát

·                Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

·                město Bavorov

·                Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, pracoviště Prachatice, Nemocniční 204, 383 21 Prachatice

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

 

Na vědomí:

  • Školní rybářství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín
  • MěÚ Vodňany, odbor ŽP - vlastní

 

 

Městský úřad Bavorov žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 30-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………                                   Sejmuto dne:………………………….

 

                                  

 

 

……..…………………………

                                                                                              Razítko, podpis

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 19.5.2009 / 19.5.2009 | Zveřejnit do: 20.6.2009 | Úřední deska od-do: 20.5.2009-20.6.2009
 

Počet návštěv: 927
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém