Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce - Malý Záhorka

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 


Dne: 26.9.2007 

Naše č.j.: ŽP/9648/A-2351/07-MS                                                     

                                                                       

                       

 

 

 

     Pan

                 Jan Záhorka

                 Truskovice 32

                 p. Vodňany

 


 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce – Malý Záhorka.

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 105 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,

 

 

I.                                                                      p o v o l u j e

 

panu Janu Záhorkovi, nar. 16.8.1967, bytem Truskovice 32, p. Vodňany

 

 

a)       podle § 8 odst. 1 písm a) bodu 2 vodního zákona nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Malý Záhorka na pozemku p.č. 520 dle PK (p.č. 546/4 dle GP č. 137-11/2006) v k.ú. Truskovice, na pravostranném přítoku Malovického potoka, ř. km 0,180,  č.h.p. 1-06-03-032, číslo hydrogeologického rajonu 632, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Truskovice, v následujícím rozsahu:

 

kóta normální hladiny akumulované vody..............................510,25 m n.m. (Bpv)

kóta max. hladiny akumulované vody.....................................510,52 m n.m. (Bpv)

zatopená plocha při normální hladině......................................0,206 ha

zatopená plocha při max. hladině............................................ 0,255 ha

objem akumulované vody při provozní hladině...................…2,52 tis. m3

objem akumulované vody při max. hladině..............................3,14 tis. m3

max. hloubka vody u hráze při normální hladině......................2,57 m

 

za účelem akumulace vod, posílení ekologické stability území a extenzivního chovu ryb a jejich přechovávání, na dobu do 31.12.2010.

 

b)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi pro extenzivní chov ryb a jejich přechovávání ve vodní nádrži – rybníce Malý Záhorka na pozemku p.č. 520 dle PK (p.č. 546/4 dle GP č. 137-11/2006) v k.ú. Truskovice, č.h.p. 1-06-03-032.

 

Popis vodního díla:

Rybník Malý Záhorka se nachází jižně od obce Truskovice, v údolní nivě pravostranného přítoku do Malovického potoka, č.h.p. 1-06-03-032. Jedná se o průtočný rybník. Celková plocha povodí nad rybníkem je 1,09 km2.

Hráz o délce 39,0 m je zemní, homogenní, z místních materiálů. Šířka hráze se pohybuje od 3,0 – 3,5 m. Sklony svahů návodní strany jsou cca 1:1, vzdušné strany cca 1:1,5. Návodní svah hráze nad vodní hladinou, koruna hráze i vzdušní svah jsou zpevněny vegetačním krytem.

Výpustné zařízení tvoří ocelový kbel, odkud je voda odváděna betonovým potrubím o průměru 0,40 m a délce 10,5 m do vodního toku. Potrubí není ukončeno výustním objektem.

Funkci bezpečnostního přelivu plní průleh v místě pravobřežního zavázání hráze, stabilizovaný pohozem z kameniva. Délka přelivné hrany je 1,70, kapacita půlehu je 0,393 m3/s.

 

 

II.                                                                  stanoví

 

podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v korytě drobného vodního toku     Qmin = 0,91 l/s.

 

 

III.                                                                    ukládá

 

podle § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost vyznačit na výpustném zařízení kótu normální hladiny akumulované  vody 510,25  m n.m. (Bpv).

 

 

IV.                                                                 zařazuje

 

podle  § 61 odst. 5 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu předmětné vodní dílo do kategorie IV.

 

 

 

Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Vodní dílo umožňující nakládání s povrchovými vodami bude udržováno v řádném a provozuschopném  stavu v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 vodního zákona Sb. a § 154 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

2)       Při nakládání s povrchovými vodami budou dodržovány zásady manipulace s vodou dle  dokumentace vypracované v březnu 2007 panem Václavem Pacourkem a Ing. Karlem Brožem - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-0100548), ověřené ve vodoprávním řízení, a bezodkladně přijata navržená opatření pro zajištění bezpečnosti rybníka Malý Záhorka (např. úprava a stabilizace bezpečnostního přelivu, úprava a stabilizace návodní strany hráze, vybudování výustního objektu).

 

3)       Schválené zásady manipulace s vodou budou aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jejich účinnost a použitelnost. Aktualizované zásady manipulace s vodou budou zaslány příslušnému vodoprávnímu úřadu.

 

4)       Po dobu trvání díla bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro vodní dílo IV. kategorie.

 

5)       Kóta normální hladiny akumulované vody bude vyznačena pevnou, dobře viditelnou značkou, v  termínu do 31.12.2007.

 

6)       Provozovatel rybníka bezodkladně požádá příslušný vodoprávní úřad (Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích) o povolení výjimky při použití závadných látek dle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona ke krmení ryb a hnojení vod ke zvýšení úživnosti v rámci extenzivního chovu ryb.

 

7)       Vegetace na celém povrchu hráze rybníka bude udržována tak, aby byla zajištěna stálá přehlednost pro řádný výkon obchůzek obsluhy vodního díla  dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

 

8)       V případě, že dojde ke změně vlastníka (popř. uživatele) stavby rybníka, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami na nového nabyvatele, pokud tato stavba bude i nadále sloužit účelu uvedenému v rozhodnutí. Další nabyvatelé (popř. uživatelé) jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu majetku, s nímž bylo spojeno povolení k nakládání s vodami, a to do dvou měsíců ode dne převodu.

 

9)       Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

 

10)   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke vstupu na pozemky, neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy (např. náhrady škod).

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti pana Jana Záhorky, bytem Truskovice 32, jako fyzické osoby, bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Záhorka na pozemku p.č. 520 dle PK (p.č. 546/4 dle GP č. 137-11/2006) v k.ú. Truskovice – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona a k jinému nakládání s nimi – pro extenzivní chov ryb a jejich přechovávání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 1.8.2007, č.j. ŽP/4815/07-MS, bylo formou veřejné vyhlášky doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V termínu uvedeném v oznámení o zahájení vodoprávního řízení zdejší správní orgán obdržel stanovisko orgánu ochrany přírody. Další připomínky nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů vzneseny.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady pro rozhodnutí a dospěl k závěru, že žádané povolení je možné udělit. Při splnění výše uvedených podmínek a povinností a dodržování schválených zásad manipulace s vodou v tomto vodním díle nebude jeho užívání k určenému účelu v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právem chráněnými zájmy.

 

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

  • 3x dokumentace vypracovaná v březnu 2007 panem Václavem Pacourkem a Ing. Karlem Brožem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby,
  • situace 1:250, 1:2880,1:10 000, situace povodí 1:50 000,
  • geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 137-11/2006,
  • kopie katastrální a pozemkové mapy,
  • výpis z katastru nemovitostí ze dne 12.1.2007,
  • hydrologická data,
  • stanovisko Povodí Vltavy s.p. České Budějovice, ze dne 26.4.2007, zn. 2007/24290/142Le,
  • vyjádření ZVHS, Oblasti povodí Vltavy, pracoviště Prachatice ze dne 20.3.2007, zn.: OPV/CB/314/07,
  • stanovisko MěÚ Vodňany, odboru ŽP, orgánu ochrany přírody, ze dne 3.8.2007,
  • vyjádření:

-          1. JVS a.s. ze dne 31.1.2007,

-          Vodovodů a kanalizací JČ, a.s. České Budějovice, ze dne 2.2.2007,

-          Jihočeské plynárenské, a.s. České Budějovice, ze dne 19.2.2007,

-          Zemědělské vodohospodářské správy, OPV České Budějovice, ze dne 24.5.2005, zn.: OPV/ČB/2423/05,

-          E.ON Česká republika, a.s. ze dne 21.2.2007,

-          Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, ze dne 13.2.2007.

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

            Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

                     

 ……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                                vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřená dokumentace paré 1x bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                obec Truskovice

·                Zemědělská vodohospodářská správa OPV, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

 

Dotčené orgány státní správy:

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí - vlastní 3x 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, a Obecní úřad Truskovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………                          Sejmuto dne:………………………….

 

                                   

 

 

………………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 26.9.2007 / 26.9.2007 | Zveřejnit do: 11.10.2007 | Úřední deska od-do: 27.9.2007-11.10.2007
 

Počet návštěv: 1002
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém