Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Záhorka v k.ú. Truskovice - oznámení o zahájení vodoprávního řízení.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
____________________________________________________________________________

 


Dne: 1.8.2007   

Naše č.j.: ŽP/4815/07-MS                        

                                               

                                               

 

           Jan Záhorka

           Truskovice 32

           389 01 Vodňany


 

 

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce – Malý Záhorka.

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti pana Jana Záhorky, bytem Truskovice 32, ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Záhorka p.č. 520 dle PK (p.č. 546/4 dle GP č. 137-11/2006) v k.ú. Truskovice – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona a k jinému nakládání s nimi – k extenzivnímu chovu ryb a jejich přechovávání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.

 

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 8 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.

 

Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

….........................................          

        Ing. Miroslav Filip

                                                                                            vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Rozdělovník:

·                adresát

·                Zemědělská vodohospodářská správa OPV, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

·                obec Truskovice

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

 

Na vědomí:

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – vlastní

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, a Obecní úřad Truskovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 30-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………                          Sejmuto dne:………………………….

 

                                   

 

 

………………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 2.8.2007 / 2.8.2007 | Zveřejnit do: 31.8.2007 | Úřední deska od-do: 2.8.2007-31.8.2007
 

Počet návštěv: 736
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém