Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Ústavní

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 

Dne: 12.11.2007                       

Naše č.j.: ŽP/11244/A-2352/07-MS                                    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech-Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc

                          Zátiší 728/II

                                                389 25 Vodňany

 

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce – Malý Ústavní.

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění,

 

 

I.                                                                      p o v o l u j e

 

Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky,

Nuselská 39/236, Praha 4, IČ: 62933591

 

a)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Malý Ústavní na pozemku p.č. 1154 dle KN v k.ú. Vodňany, č.h.p. 1-08-03-075, číslo hydrogeologického rajonu 632, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Vodňany, v následujícím rozsahu:

 

kóta normální hladiny akumulované vody..............................395,85 m n.m. (Bpv)

kóta max. hladiny akumulované vody.....................................395,90 m n.m. (Bpv)

zatopená plocha při normální hladině......................................1,7 ha

zatopená plocha při max. hladině............................................ 1,71 ha

objem akumulované vody při provozní hladině.......................12 tis. m3

objem akumulované vody při max. hladině..............................13 tis. m3

max. hloubka vody u hráze při normální hladině......................1,80 m

 

za účelem řízení odtoku povrchových vod na dobu do 31.12.2012.

 

b)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona nakládání s povrchovými vodami – užívání těchto vod pro extenzivní chov ryb za účelem podnikání ve vodní nádrži – rybníce Malý Ústavní.

 

c)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona k jinému nakládání s  povrchovými vodami – k zajištění ochranných podmínek Přírodní památky Malý Ústavní rybník.

 

 

Popis vodního díla:

Rybník Malý Ústavní se nachází severozápadně od města Vodňany. Do rybníka je voda přiváděna ocelovým přivaděčem z  Blanického potoka a napouštěcím objektem. Od výpustného zařízení je voda odváděna do rybníka Dolní a odtud dále do řeky Blanice.

Na severní straně je rybník ohraničen hlavní hrází, která jej odděluje od rybníka Dolní. V této hrázi je umístěna výpust. Na západní a východní straně je rybník ohraničen bočními hrázemi, které jej oddělují od rybníků Velký Ústavní a Doktorovský.

Hlavní hráz o délce 141 m je zemní, homogenní, z místních materiálů. Návodní strana hlavní hráze je po kótu normální hladiny bez opevnění, nad touto kótou je kryta drnem. Koruna hráze je tvořena místní štěrkovou cestou. Vzdušný svah hráze je pod kótou normálu rybníka Dolní bez opevnění, nad touto kótou je pokryt drnem a je místy porostlý stromy a keři. Vzdušná pata hlavní hráze je tvořena dnem rybníka Dolní. Začátek hlavní hráze navazuje na levou boční hráz, konec hlavní hráze navazuje na pravou boční hráz.

V jihozápadním cípu rybníka se nachází napouštěcí objekt, který je tvořen šoupětem umístěným v šachtě z betonových skruží. Z této šachty je voda odváděna betonovým potrubím o průměru 0,3 m do objektu betonového požeráku a dále betonovým korytem do rybníka Malý Ústavní.

Výpustné zařízení tvoří betonový jednodrážkový kbel s ocelovým poklopem, odkud je voda odváděna betonovým potrubím o průměru 0,30 m a délce 6,0 m přímo do rybníka Dolní. Vtok do kbelu je opatřen betonovou lávkou před níž jsou umístěny šikmě ocelové česle. Přístup k výpusti je možný přímo z koruny hráze. Vodní značka, označující kótu normální hladiny, bude umístěna na výpustném zařízení.

Na rybníce není vybudováno kádiště. Vzhledem k tomu, že rybník není průtočný, není zde vybudován bezpečnostní přeliv.

Rybník Malý Ústavní je lokalitou výskytu zvláště chráněného druhu plavínu štítnatého /leknínovitého/ (Nymphoides peltata), na který se vztahují ochranné podmínky dle § 49 zákona 114/1992 Sb., v platném znění. Tyto podmínky se promítají do způsobu hospodaření na rybníce a jsou upraveny rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad - Jihočeský kraj).

 

 

II.                                                                       ukládá

 

podle § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost vyznačit na výpustném zařízení kótu normální hladiny akumulované  vody  395,85 m n.m. (Bpv).

 

 

III.                                                                     zařazuje

 

podle  § 61 odst. 5 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu předmětné vodní dílo do kategorie IV.

 

 

 

 

 

Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Vodní dílo umožňující nakládání s povrchovými vodami bude udržováno v řádném a provozuschopném  stavu v souladu s ustanovením § 132 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,  a § 59 odst. 1 vodního zákona.

 

2)       Při nakládání s povrchovými vodami budou dodržovány zásady manipulace s vodou dle dokumentace vypracované v prosinci 2005 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou – držitelkou průkazu zvláštní způsobilosti č. 0601-V, ověřené ve vodoprávním řízení a v souladu s ochrannými podmínkami zvláště chráněného území.

 

3)       Rybářské hospodaření na rybníce bude rovněž probíhat v souladu s ochrannými podmínkami zvláště chráněného území, zejména s plánem péče této přírodní památky.

 

4)       Schválené zásady manipulace s vodou budou aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jejich účinnost a použitelnost. Aktualizované zásady manipulace s vodou budou zaslány příslušnému vodoprávnímu úřadu.

 

5)       Vzhledem k předmětu ochrany rybníka budou přijata opatření potřebná k zajištění vypouštění rybníka nezávisle na vypouštění rybníka Dolní.

 

6)       Při nakládání s povrchovými vodami bude dodrženo stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závodu Horní Vltava, ze dne 18.9.2007, zn.: 2007/49130/142-R.

 

7)       Po dobu trvání díla bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro vodní dílo IV. kategorie.

 

8)       Kóta normální hladiny akumulované vody bude vyznačena pevnou, dobře viditelnou značkou, v  termínu do 30.4.2008.

 

9)       Vegetace na celém povrchu hrází rybníka bude udržována tak, aby byla zajištěna stálá přehlednost pro řádný výkon obchůzek obsluhy vodního díla  dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

 

10)   V případě, že dojde ke změně vlastníka (popř. uživatele) stavby rybníka, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami na nového nabyvatele, pokud tato stavba bude i nadále sloužit účelu uvedenému v rozhodnutí. Další nabyvatelé (popř. uživatelé) jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu majetku, s nímž bylo spojeno povolení k nakládání s vodami, a to do dvou měsíců ode dne převodu.

 

11)   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke vstupu na pozemky, neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy (např. náhrady škod).

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, obdržel žádost Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, Zátiší 728/II, Vodňany, zastupující jménem ředitele VÚRH JU v Českých Budějovicích – Prof.Ing.Otomara Linharta, DrSc a na základě zmocnění Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 39/236, Praha 4,  ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Ústavní p.č. 1154 dle KN v k.ú. Vodňany – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2, k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona a k jinému nakládání s nimi – k zajištění ochranných podmínek přírodní památky dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 1.8.2007, č.j. ŽP/6322/07-MS, bylo formou veřejné vyhlášky doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí zdejší správní orgán obdržel stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, další písemné připomínky nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů vzneseny.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady pro rozhodnutí a dospěl k závěru, že žádané povolení je možné udělit. Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zahrnuta do podmínek povolení. Vzhledem k tomu, že rybník Malý Ústavní je lokalitou výskytu kriticky ohroženého druhu plavínu štítnatého a rybník současně plní více funkcí, bylo nakládání s vodami uděleno na dobu časově omezenou. Dobu platnosti tohoto povolení k nakládání s vodami bude možno k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezmění podmínky, za kterých bylo toto povolení uděleno.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností a dodržování schválených zásad manipulace s vodou v tomto vodním díle nebude jeho užívání k určeným účelům v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právem chráněnými zájmy.

 

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

  • 2x dokumentace vypracovaná v prosinci 2005 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou – držitelkou průkazu zvláštní způsobilosti č. 0601-V,
  • situace 1:5000, situace povodí 1:50 000,
  • snímek  katastrální mapy,
  • výpis údajů z katastru nemovitostí ze dne 12.11.2007,
  • plná moc k zastupování,
  • kopie statutu Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
  • stanovisko Povodí Vltavy s.p. České Budějovice, ze dne 18.9.2007, zn. 2007/49130/142-R.

 

 

 

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

 

                                

 ……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                    vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřená dokumentace paré 1x bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                Městské hospodářství Vodňany, spol. s .r.o., Výstavní 726/II, Vodňany

·                město Vodňany

 

Dotčené orgány státní správy:

·                Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – orgán ochrany přírody, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 39/236, 14000 Praha 4

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí - vlastní 3x  + dokumentace paré 1x

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                       

………………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 13.11.2007 / 13.11.2007 | Zveřejnit do: 27.11.2007 | Úřední deska od-do: 13.11.2007-27.11.2007
 

Počet návštěv: 1344
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém