Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Ústavní - oznámení o zahájení řízení.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
____________________________________________________________________________

 


Dne: 1.8.2007                                                            

Naše č.j.: ŽP/6322/07-MS                                            

                                                                                 

                                                                                 

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

Zátiší 728/II

389 25 Vodňany


 

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce – Malý Ústavní.

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, Zátiší 728/II, Vodňany, ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Malý Ústavní p.č. 1154 dle KN v k.ú. Vodňany – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona a k jinému nakládání s nimi – k zajištění ochranných podmínek přírodní památky dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.

 

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 8 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.

 

Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

…......................................... 

        Ing. Miroslav Filip

                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

·                adresát

·                Městské hospodářství Vodňany, spol. s .r.o., Výstavní 726/II

·                město Vodňany

·                Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 

Na vědomí:

·                Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

·                Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 39/236, 14000 Praha 4

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – vlastní

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 30-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………                                   Sejmuto dne:………………………….

 

                                  

 

 

………………………………

                                                                                              Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 1.8.2007 / 1.8.2007 | Zveřejnit do: 31.8.2007 | Úřední deska od-do: 2.8.2007-31.8.2007
 

Počet návštěv: 729
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém