Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce - Dolní (František) v k.ú. Vodňany

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 

Dne: 22.4.2008

Naše č.j.: ŽP/4811/A-2354/08-MS                                    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

                                                                                  Zátiší 728/II

                                                                                  389 25 Vodňany

 

 

 

Nakládání s povrchovými vodami v rybníce – Dolní.

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění,

 

 

I.                                                                     p o v o l u j e

 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,

Výzkumnému ústavu rybářskému a hydrobiologickému ve Vodňanech,

se sídlem Zátiší 728/II, Vodňany, IČ: 60076658

 

a)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Dolní na pozemcích p.č. 1152/2, 1154/2, 1157/2, 1167/2, 1167/9, 1167/10, 1167/11, 1167/25, 1167/26, 1167/27, 1173/14, 1173/15, 1184/18 dle KN v k.ú. Vodňany, č.h.p. 1-08-03-075, číslo hydrogeologického rajonu 632, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Vodňany, v následujícím rozsahu:

 

kóta normální hladiny akumulované vody..............................395,53 m n.m. (Bpv)

kóta max. hladiny akumulované vody.....................................395,73 m n.m. (Bpv)

zatopená plocha při normální hladině......................................6,9 ha

zatopená plocha při max. hladině............................................ 7,1 ha

objem akumulované vody při provozní hladině.......................95 tis. m3

objem akumulované vody při max. hladině.............................109 tis. m3

max. hloubka vody u hráze při normální hladině.....................2,68 m

 

 

za účelem polointenzivního chovu ryb a řízení odtoku povrchových vod, na dobu životnosti vodního díla.

 

 

b)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nakládání s povrchovými vodami – užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání ve vodní nádrži – rybníce Dolní na výše uvedených pozemcích v k.ú. Vodňany, č.h.p. 1-08-03-075.

 

 

Popis vodního díla:

Rybník Dolní se nachází severozápadně od města Vodňany. Do rybníka je voda přiváděna ocelovým přivaděčem z Blanického náhonu a napouštěcím objektem, který se nachází v jihozápadním cípu rybníka Dolní. Odtokovým potrubím výpusti rybníka Dolní je voda odváděna do betonové skružové šachty, do níž je rovněž zaústěno zatrubněné odpadní koryto od výpusti rybníka Velký Ústavní. Ze skružové šachty voda odtéká krátkým potrubím do vtokového objektu shybky pod Blanickým náhonem. Toto zatrubněné odpadní koryto odvádí vodu pode dnem Blanického náhonu východním směrem do řeky Blanice. Na západní straně je rybník Dolní oddělen od rybníka Velký Ústavní levou boční hrází, na severní až východní straně je ohraničen hlavní hrází a na jižní straně je rybník Dolní oddělen pravou boční hrází od rybníků Doktorovský a Malý Ústavní.

     V jihozápadním cípu rybníka Dolní se nachází napouštěcí objekt, který umožňuje napouštění rybníka Dolní z ocelového přivaděče vodou z Blanického náhonu. Napouštěcí objekt je tvořen šoupětem osazeným na odbočce z přivaděče o průměru 0,60 m a délce cca 208 m. Toto šoupě  je umístěno v šachtě z betonových skruží. Z této šachty je voda odváděna krátkým ocelovým potrubím do lichoběžníkového koryta o délce 3,5 m, které ústí přímo do rybníka Dolní. Lichoběžníkové koryto a dno rybníka v místě vyústění koryta  jsou zpevněny  polovegetačními tvárnicemi a betonovými panely.

     Hlavní hráz rybníka Dolní o délce 538 m je zemní, homogenní, z místních materiálů. Návodní strana hlavní hráze je po kótu normální hladiny opevněna polovegetačními tvárnicemi, nad touto kótou je kryta drnem stejně jako vzdušný svah, který je místy porostlý keři. Koruna hráze je tvořena místní štěrkovou komunikací. Začátek hlavní hráze navazuje na levou boční hráz rybníka Dolní a na hlavní hráz rybníka Velký Ústavní. Konec hlavní hráze navazuje na pravou boční hráz rybníka Dolní a na pravou boční hráz rybníka Doktorovský.

     Výpust je umístěna přibližně 366 m od začátku hlavní hráze, tj. od jejího levostranného navázání na levou boční hráz rybníka Dolní a na hlavní hráz rybníka Velký Ústavní. Výpust je tvořena betonovým dvoudrážkovým požerákem s ocelovým poklopem, z něhož je voda odváděna ocelovým potrubím o průměru 0,50 m a o celkové délce 10,0 m. Potrubí ústí do betonové skružové šachty, do níž je rovněž zaústěno zatrubněné odpadní koryto od výpusti rybníka Velký Ústavní. Ze skružové šachty je voda odváděna ocelovým potrubím o průměru 0,60 m a délce 3,05 m do betonového vtokového objektu shybky pod Blanickým náhonem. Tento vtokový objekt je ohraničen svislými betonovými zdmi, opatřenými v horní části ocelovým zábradlím. Z pravé strany je do vtokového objektu zaústěno zatrubněné odpadní koryto od výpusti rybníka Doktorovský, tvořené potrubím o průměru 0,50 m. Vtok do potrubí shybky je chráněn betonovým stupněm ve dně, na němž je umístěna ocelová česlová stěna. Prostor vtoku je opatřen stropem z betonového překladu, přístup do prostoru vtoku je zajištěn ocelovým poklopem. Shybka, která odvádí vodu pode dnem Blanického náhonu do řeky Blanice, je tvořena ocelovým potrubím o průměru 1,00 m. K požeráku výpusti je voda přiváděna z prostoru loviště ocelovou rourou o průměru 0,50 m a délce 4,58 m uloženou pod průjezdným sjezdem na kádiště, zpevněným betonovými panely. Vtok do této roury je opatřen drážkami pro osazení dluží a česlí, umístěnými v betonové obrubě sjezdu. Manipulace na výpusti rybníka Dolní je zajišťována ručně. Přístup k výpusti je možný z koruny hráze po ocelové lávce.

        Ve staničení hráze 126 m je vybudován bezpečnostní přeliv, který je vytvořený opevněním části hráze. Koruna hráze je v tomto úseku zpevněna betonovými panely lemovanými betonovou obrubou, návodní svah je opevněn polovegetačními tvárnicemi. Od bezpečnostního přelivu je voda odváděna mělkým odpadním korytem, jehož dno je tvořeno betonovými panely a šikmé břehy polovegetačními tvárnicemi. Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu je zaústěno do Blanického náhonu. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je umístěna na kótě normálu, tj. 395,53 m n.m.

 

 

 

II.                                                                       ukládá

 

podle § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost vyznačit na výpustném zařízení kótu normální hladiny akumulované  vody  395,53  m n.m. (Bpv).

 

 

III.                                                                     zařazuje

 

podle  § 61 odst. 5 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu předmětné vodní dílo do kategorie IV.

 

 

 

Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Vodní dílo umožňující nakládání s povrchovými vodami bude udržováno v řádném a provozuschopném  stavu v souladu s ustanovením § 132 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,  a § 59 odst. 1 vodního zákona.

 

2)       Při nakládání s povrchovými vodami budou dodržovány zásady manipulace s vodou dle dokumentace vypracované v srpnu 2005 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou – držitelkou průkazu zvláštní způsobilosti č. 0601-V, ověřené ve vodoprávním řízení.

 

3)       Schválený manipulační řád bude aktualizován do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost. Aktualizovaný manipulační řád bude zaslán příslušnému vodoprávnímu úřadu.

 

4)       Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí – státního podniku Povodí Vltavy ze dne 26.5.2006, zn.: 2006/26294/142 Le.

 

5)       Po dobu trvání díla bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro vodní dílo IV. kategorie.

 

6)       Kóta normální hladiny akumulované vody bude vyznačena pevnou, dobře viditelnou značkou, v  termínu do 31.12.2008.

 

7)       Provozovatel rybníka bezodkladně požádá příslušný vodoprávní úřad (Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích) o povolení výjimky při použití závadných látek dle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona ke krmení ryb a hnojení vod ke zvýšení úživnosti v rámci polointenzivního chovu ryb.

 

8)       Vegetace na celém povrchu hrází rybníka bude udržována tak, aby byla zajištěna stálá přehlednost pro řádný výkon obchůzek obsluhy vodního díla  dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

 

9)       V případě, že dojde ke změně vlastníka (popř. uživatele) stavby rybníka, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami na nového nabyvatele, pokud tato stavba bude i nadále sloužit účelu uvedenému v rozhodnutí. Další nabyvatelé (popř. uživatelé) jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu majetku, s nímž bylo spojeno povolení k nakládání s vodami, a to do dvou měsíců ode dne převodu.

 

10)   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke vstupu na pozemky, neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy (např. náhrady škod).

 

11)   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádějí jiných činností podléhajících povolení podle  jiného zákona.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, obdržel žádost Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, Zátiší 728/II, Vodňany, ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Dolní v k.ú. Vodňany – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 a k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 28.2.2008, č.j. ŽP/2544/08-MS, bylo formou veřejné vyhlášky doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné připomínky.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady pro rozhodnutí a dospěl k závěru, že žádané povolení je možné udělit. Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zahrnuta do podmínek povolení. Při splnění výše uvedených podmínek a povinností a dodržování schválených zásad manipulace s vodou v tomto vodním díle nebude jeho užívání k určenému účelu v rozporu se zájmy chráněnými na úseku státní správy ve vodním hospodářství ani s jinými právem chráněnými zájmy.

 

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

  • 2x dokumentace vypracovaná v srpnu 2005 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou – držitelkou průkazu zvláštní způsobilosti č. 0601-V,
  • situace 1:5000, situace povodí 1:50 000,
  • snímek  katastrální mapy,
  • geometrický plán č. 2031-505/2006,
  • výpisy údajů z katastru nemovitostí, informační údaje katastru nemovitostí,
  • kopie statutu Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
  • kopie kolaudačního rozhodnutí Okresního úřadu Strakonice, referátu životního prostředí, ze dne1.11.1991, zn.: ŽP/2214/A-2015/91/Ne,
  • stanovisko Povodí Vltavy s.p. České Budějovice, ze dne 26.5.2006, zn. 2006/26294/142 Le.

 

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

            Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

                                  

 ……….........................................      

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                                 vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřená dokumentace paré 1x bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                město Vodňany

·                Městské hospodářství Vodňany, spol. s .r.o., Výstavní 726/II, Vodňany

·                Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, Brno, pracoviště Prachatice, Nemocniční 204, 383 21 Prachatice

 

Dotčené orgány státní správy:

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí - vlastní 3x  + dokumentace paré 1x

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                              Sejmuto dne:……………………….

 

 

                                                                      

     ………………………………

                                                                                              Razítko, podpis

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 28.4.2008 / 28.4.2008 | Zveřejnit do: 9.5.2008 | Úřední deska od-do: 24.4.2008-9.5.2008
 

Počet návštěv: 1013
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém