Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Místopisný seznam

 

 
 

Albrechtice - obec 9 km severozápad. od Vodňan, s kapličkou Jana Nepomuckého na návsi . -- Trasa č. 5
Albrechtice n. Vlt. - obec 13 km severovýchod. od Proti- vína. Románský kostel sv. Petra a Pavla, později přestavěný, se zachovalými freskami z 12. stol. je jednou z nejvýzna- mnějších církev. staveb na Písecku. Přilehlý hřbitov a zeď s jednotně řešenými kapličkami a lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy z poloviny 19. stol. - Trasa č. 15
Bavorov - město na levém břehu Blanice, vzdálené 11 km jihozápad. od Vodňan, vhodné k letnímu pobytu, výcho- disko do Pošumaví a na Šumavu. Bavorov byl založen na Zlaté stezce pravděpodobně Bavorem III. ze Strakonic. Významnou památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1370 - 1385, patří k předním gotickým stavbám v již. Čechách. - Trasy č. 3, 4
Bílsko - obec 5 km severně od Bavorova. Kostel sv. Jakuba Většího, připomínaný r. 1350 a několik staveb lid. architek- tury. V současné době kozí farma EKO s pořádáním western. programů.
Blanice - řeka, pramení na severním svahu pásma tvořořeného horami Knížecí stolec (1226 m) a Lysá (1230 m) a ústí zprava do Otavy pod Putimí. Délka toku je 106 km. Při Blanici k Husinecké přehradě je zalesněněné horské údolí. V něm na ostrohu zřícenina hradu Hus.
Budičovice - u obce Skály, 5 km západ. od Protivína. Zemědělské usedlosti v jihočeské lid. architektuře - blatského typu - s kapličkou na návsi. Archeolog. lokality. Trasa č. 6, 17
Čavyně - obec 3 km severovýchodně od od Vodňan. Již v r. 1335 patřila k Vodňanům. Trasa č. 13
Černěves - obec 7 km jihovýchodně od Vodňan . V r. 1401 se jmenovala Czerna Wes. V r. 1468 donucoval Mikuláš ze Sedlce poddané v Černěvsi k holdu Rožmberkům. Kaple na návsi z r. 1827 byla ovlivněna stavbou kostela na nedale- kém Lomci. - Trasa č. 14
Číčenice - obec 4 km východně od Vodňan, prvně uvedená r. 1335 kdy patřila Vodňanům, do husitských válek arci- biskupskému majetku v Týně n. Vlt. Do současné doby se zde uchovalo několik domů s prvky lidové architektury. V nedalekém lese Kraví hora je údajně hromadný hrob vodňanských měšťanů padlých v r. 1468. Trasy č. 12, 13
Drahonice - obec 15 km jihovýchod. od Strakonic, 10 km severozápad. od Vodňan Z gotické tvrze ze 14. stol., rozšířené zač. 16. stol., zbyla po požáru v r. 1762 jen věž, opravená v r. 1983. Na návsi zámek z 2. pol.. 18. stol. - střed. budova se čtyřbokou věží a dvě jednopatrová křídla - je součástí hospodářského areálu. Trasa č. 5
Helfenburk - zřícenina hradu, 6,5 km severozápad. od Bavorova, na již. kraji - v dominantní poloze (683 m) - zalesněného hřbetu Mlaka. Hrad založen r. 1355 Rožmberky, podstatně rozšířen a znovu opevněn v 2. pol. 15. stol. Roku 1593 připomínán již jako pustý. - Trasa č. 4
Heřmaň - obec 6 km severozáp. od Protivína. Na návsi památky: kostel sv. Jiljí a zeměděl. usedlost. Narodil se i odpočívá zde básník Jan Čarek. - Trasa č. 17
Hrad (Skočická hora) - 666 m vysoký vrch 6 km severozá- pad. od Vodňan. V době bronzové, později železné, které využívali je i staří Slované) zde bylo hradiště. Na vrchlových partiích je pří- rodní rezervace na ochranu zbytku květnaté bučiny s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů (lilie zlatohlávek, orlíček obecný, sasanka pryskyřníkovitá a další). Trasy č. 2, 10
Chelčice - obec 4 km na jih od Vodňan. Žil zde Petr Chelčický (1390 - 1460), středověk. filozof a náboženský reformátor. Obec je známá též sadařstvím. V severní části obce je kostel sv. Martina, původ. románský z doby kolem roku 1240, sklenut v 17. stol., rozšířen v l. 1728-30. Asi 1 km na sever od obce je kaple Máří Magdaleny, šestiboká raně barokní stavba z let 1660-3 a v blízkosti Na Lázni soubor budov s velkou vjezd. branou a rozlehlými barok. štíty na stodole. - Trasy č. 1, 9, 11, 12, 14
Chvaletice - obec 3 km jihozápad. od Protivína, na návsi stavby lid. architektury, archeolog. lokalita (2 skup. mohyl). Trasa č. 16
Kestřany - obec 6 km jihozápad. od Písku, 18 km severo- západně od Vodňan., s ojedinělým seskupením dvou tvrzí a zámku. Původně manský statek hradu Zvíkova, později rozdělený na tři díly, každý s tvrzí. Horní tvrz je raně go- tická z konce 13. stol., rozšíř. ve 14. a koncem 15. stol.; zbytky vodních příkopů. Dolní tvrz je gotická z doby ko- lem roku 1400. Zámek raně barok. z doby kolem roku 1650 (pravděpodob. na základech třetí tvrze, o které je velmi málo informací). - Trasa č. 5
Klokočín - u obce Maletice - 4 km severozáp. od Protivína, při cestě do Myšence, renesanční tvrz. Její majitelé konali manskou službu na Hluboké a Zvíkově , r. 1607 získal tvrz Jošt Kořenský z Terešova, který ji prodal r. 1613 Janu Vratislavovi z Mitrovic, pak připojena k protivín. panství. - Trasy č. 6, 17
Kloub - 7 km severozápad. od Vodňan. Poloha vesnice má dodnes podobu prstního kloubu. Barokní štíty na zeměděl. usedlostech. - Trasy č. 6, 16
Koječín - obec pod Helfenburkem, 6,5 km severozápad. od Bavorova, patřila k tzv. králováckým obcím.
Krajníčko - obec 6 km severozápad. od Bavorova, leží pod zříceninou hradu Helfenburk. Slavné májové poutě kolem 16. 5. - Trasa č. 4
Krašlovice - obec 4,5 km severozápad. od Vodňan, připomín. v r. 1262 jako majetek kláštera sv. Jiřího na Pražském hradě. - Trasa č. 6, 10
Krč - obec 2 km východně od Protivína. Pozoruhodný kostel sv. Václava (dříve sv. Mikuláše) z poč. 14. stol. - Trasa č. 8, 15
Křepice - obec 6 km jihozápadně od Vodňan. Osada patřila k píseckému hradu. Král Jan Lucemburský ji daroval v r. 1336 Ctiborovi z Modliškovic. 25. 3. 1927 nález křepického zlata z Hosíkova lomu. Je to nejryzejší zlato - s obsahem 46 % zlata a 54 % stříbra. - Trasa č. 9
Křtětice - obec 6 km severozápad. od Vodňan. Za- chovalo se zde několik pozoruhodných lidových staveb. Trasa č. 6, 16
Libějovice - obec 5,5 km jižně od Vodňan, připomín. r. 1264, kdy ves patřila Tomáši z Libějovic, s got. tvrzí, jejíž výstavba se přisuzuje Peškovi z rodu Malovců z Ma- lovic, přestav. v pol. 16. stol. na renesanč. zámek. Úpravy v 18. stol. Vstup do zámku je gotickým portálem. Vlevo od silnice na Chelčice je nový barokní zámek, s jehož výstavbou započal v r. 1696 hrabě Filip Buqoy, dostavěn až dalším z maji- telů Josefem Schwarzenbergem. V l. 1816-17 dal přistavět druhé patro. U zámku park o výměře 43,85 ha, jehož východní část o výměře 12,5 ha se stala přírodní rezervací pod názvem "Libějovický park". Při botan. průzkumu v r. 1994 zjištěno 40 druhů dřevin, z toho 30 v regionu původních , m. j. přibližně 300 let staré duby. - Trasa č. 14
Libějovické Svobodné Hory - 7 km jihozápad. od Vodňan, leží v kopcovité krajině s výhledy na panorama Šumavy. Trasa č. 1, 9
Lomec - homolovitý vrch (552 m) 7,5 km jižně od Vodňan a barok. kostelík Panny Marie z l. 1695 - 1704 s velmi cenným a neobvykle řešeným inventá- řem vynikající řezbář. práce, ovliv. oltářem ve va- tikánském chrámu sv. Petra. U kostela fara a klášter. Trasa č. 1
Maletice - obec 4 km severozáp. od Protivína, známé lidovou písní "Na břehu Blanice stojí Maletice .". Lid. architektura. - Trasa č. 7, 17
Milenovice - obec 3 km jižně od Protivína. Lidová architektura. - Trasa č. 6, 13
Mladějovice - obec 14 km severozápad. od Vodňan - Trasa č. 5
Měkynec - obec 7 km severozápad. od Bavorova. I dnes upoutá kaple na návsi z r. 1854, postavená na způsob lomeckého kostela, a kaplička z 18. stol. při cestě do Záluží.
Myšenec - obec 3 km severně od Protivína s uni- kátním gotickým farním kostelem sv. Havla s román. sakristií z konce 12. stol. , nástěn. malby z l. 1340 - 50, výjimečná je malba zobraz. umučení sv. Vor- šily a jedenácti tisíc panen. Kostel regotizován 1904-5. Na návrší v obci zbytky raně gotického hrádku, který souvisí s výstavbou králov. hradů v Písku a na Zvíkově. - Trasa č. 6
Nestanice - obec 7 km jižně od Vodňan.V r. 1427 se připomíná Jan Malovec z Nestanic. Bývalá tvrz byla v r. 1520 pobořena Pražany. Tvrz stála v místě dnešních usedlostí č. 12, 13, 14 a 42. - Trasa č. 14
Nová Ves u Protivína - obec 4,5 km severovýchod. od Protivína, lid. architektura, archeolog. lokality. Trasa č. 15
Otava - řeka, vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily, délka toku od pramene Vydry je 138 km. Od ústí Křemelné zachovává si až téměř k Sušici horský ráz, odtud ztrácí svoji dravost, nikoli však přitažlivost. Od Písku k svému ústí do Vltavy u Zvíkova se stala součástí Orlického jezera. V Otavě se ve středo- věku rýžovalo zlato, u Horažďovic se chovaly perlorodky.
Paseky - obec 10 km severovýchodně od Protivína. První dochované záznamy o jejím vzniku jsou z r. 1590. V zalesněné oblasti byly budovány hájovny na ochranu panství před pytláky. Pro stavby byly mýceny plochy lesa, vznikaly paseky. Od toho odvozen i název vesnice, která leží na hranici rozlehlého lesa a v poloze s krásnými pohledy do krajiny, přes blízké rybníky až k šumavským horám. - Trasa č. 15
Pohorovice - obec 7 km severozápad. od Vodňan. r. 1227 se uvádí mezi statky kláštera sv. Jiří. Bývalo zde panství a 5 svobodství. - Trasy č. 6, 16
Pražák - obec 2 km západně od Vodňan.. Na náv- si výklenková kaplička s malovanou výzdobou podle návrhů Mikoláše Alše. Jihozápad. nad vsí nově restaurovaný židovský hřbitov s řadou histo- ricky cenných hrobů. Na portálu nad vchodem he- brejský nápis - biblický citát v překladu: " Hospo- din usmrcuje a opět oživuje" . Při silnici na Bavorov (1 km od obce, u Záhor- ského rybníku) autokemp. - Trasy č. 1, 9, 11
Protivín - město při řece Blanici, 8 km severo- východ. od Vodňan, bylo založeno jako tvrz kolem r. 1260. K osídlení tohoto území pravděpodob. vedla skutečnost, že řeka Blanice byla bohatým nalezištěm zlata. První písemná zmínka o Protivíně pochází z r. 1282, kdy hrad byl zastaven bratřím Pruschenkům ze Stettenber- ka. Místní jméno vzniklo přivlastňovací příponou -in z osob. jména Protiva, znamenalo Protivův dvůr nebo hrad. Vzhle- dem k tomu, že Protivínsko v nejstarším období bylo majetkem koruny a spolu s panstvím Pískem a Hlubokou bylo tzv. krá- lovstvím, dalo by se předpokládat, že onen Protiva, dnes neznámý, za stával v oblasti nějakou důležitou funkci, z níž vyplývala i mož- nost založit z vůle panovníka městečko a zbudovat v něm tvrz či hrad. Zřejmě i v Protivíně sloužili jako služební manové, správci panství a hradu bratři Pryšinkové mající protivínský hrad od Pře- mysla Otakara II. v zástavě, neví se jak dlouho, ani kdo je vystřídal. Pryšinkové nechali l. září 1282 v Protivíně vyhotovit listinu, kterou darovali Vyšebrodskému klášteru role v Novosedlech. Tato listina je prvním dochovaným věrohodným dokladem o existenci Protivína. Mezi svědky jejího sepsání je uveden Jindřich z Rožmberka, zřejmě Jin dřich I., český nejvyšší komorník a purkrabí pražský - dědic po pánech z Krumlova, naroz. 1262, zemřel 4. 7. 1310 - významný český šlechtic, přímý potome ve čtvrté řadě zakladatele rodu Vít- kovců (pánů z Růže) Vítka I. z Prčice, českého královského stolov- níka, kladského a prácheňského kastelána, naroz. 1169, zemřel 1194. Teprve markrabí Karel v r. 1334 vyplatil "Královský zámek Proti- vín" sumou 240 kop grošů vypůjčených od Petra Rožmberka (Petr I., český nejvyšší komorník a zemský hejtman v Čechách). V r. 1562 král Ferdinand I. prodal Protivín pánům z Hradce na úhra- du svých dluhů u nich. Jejich správce Zelendar vybudoval rybniční soustavu severovýchod. od Protivína. (Po něm je pojmenována nau- čná stezka "Zelendárky" v okolí Protivína.) Pro odlehlost od svého panství páni z Hradce prodali Protivín bratrům Vratislavovým z Mi- trovic, a tak dostal vrchnost, která v něm trvale sídlila. V r. 1899 byla osada povýšena na město. Nejstarší a nejvýznamnější památkou města je zámek, původně gotický hrad, renesanční pře- stavba v 16. stol. , úpravy v l. 1717 - 31 barokně. Přírodně krajinářský park. Na náměstí kostel sv. Alžběty z poč. druhé pol. 17. stol. s "kaplan- kou" a "špitálkem". Město je známé pivovarem, založ. r. 1598. Městské muzeum (s historickou a národopis. expozicí). Trasy č.. 6, 7, 8, 15, 17
Putim - obec 6 km jihozápad. od Písku, leží při řece Blanici, v rybničnaté krajině. Typická jihočes- ká vesnice, zprávy o jejím vzniku se datují od r. 1092. Kostel sv. Vavřince, románský, později raně gotický, rozšířený ve 14. a 15. stol., se zachovalou žebrovou klenbou. Obec je dějištěm románu J. Š. Baara "Jan Cimbura". Hlavně je známa ze Švejkovy anabáze, cesty z Tábora do Č. Budějovic. Trasa č. 5
Radčice - obec 3 km severně od Vodňan. Okolo r. 1227 patřily klášteru sv. Jiří. Technická památka - forman. znamení, tzv. čuba, na cestě do Vodňan. Trasy č. 13, 16
Ražice - obec 8 km jihozáp. od Písku, 15 km severozáp. od Vodňan - při trojúhelníku železnič. tratí. Zděné lid. stavby z 1. pol. 19. stol. U Ražic- kého rybníku stála bašta, z níž pocházela matka Jaroslava Haška. Nedaleko obce je rybník Řežabinec - přírodní rezervace (hnízdiště vodního ptactva, vzácná květena). V okolí rybníka archeolog. na- leziště ze střed. doby kamenné. (V obci přírod. amfiteátr, kde se každým rokem, vždy první sobotu v červnu konají přehlídky country, folku a trampských písní pod názvem "Ra- žický pražec" a v polovině srpna "Pivní slavnos- ti".) - Trasa č. 5
Selibov - obec 6 km sever. od Protivína, kovárna na návsi, zeměděl. usedlosti - lid. architektura. Trasa č. 7
Skály, Budičovice - obec 4 km severozápad. od Protivína. První záznamy o její existenci pochází z r. 1365, další pak z r. 1430, kdy král Zikmund Lu- cemburský zapsal panství ve Skalách a Budičovi- cích Janu Kočkovi. Kolem r. 1536 vlastnil Skály Kašpar Litochleb ze Strachotína, vystavěl zde pů- vodní sídlo do podoby tvrze. První záznam o tvrzi je z r. 1543. Stála v místech dnešního dvora zbytkový statku čp. 24. V Budičovicích, o kterých jsou záz- namy z r. 1399, se nachází hodnotný uzavřený celek objektů na návsi, který je veden jako vesnic- ká památková zóna - stavení v blatském stylu a kaplička. Ve Skálách na návsi jsou zemědělské usedlosti - lid. archi- tektura. - Trasa č. 6, 17
Skočice - obec 8 km severozápad . od Vodňan, v jižní části obce centrál., osmiboký raně barokní kostel Navštívení Panny Marie z l. 1677-8. Trasa č. 2
Stožice - obec 4 km jihozápadně od Vodňan. Rodiště spisovatele a žurnalisty Josefa Holečka (1853 - 1929) a jedno z hlavních dějišť jeho romá- nového cyklu Naši. - Trasy č. 11, 14
Strpí - obec 5 km východně od Vodňan. V r. 1379 se obec psala Wztrp. Na Kraví hoře poblíž Strpí stojí pomníček připomínající krvavou bitvu mezi vojsky Jindřicha z Hradce, Jana ze Šternberka a Jana z Rožm- berka proti stoupencům kalicha z Vodňan v r. 1468. V r. 1540 patřila obec Mikuláši Kořenskému z Terešova. Na návsi kaplička s nástěnnými figurálními náměty z r. 1833. - Trasa č. 12
Svinětice - obec 3 km severovýchod. od Bavorova. Na návsi kaplička z r. 1934, dům se štítem z r. 1878. Trasa č. 3, 4, 10
Tálín - obec 6 km severně od Protivína při břehu známého Tálínského rybníka (52 ha). Vznik místního jména Tálín je od osob. jména Tal. Byl zde Talův dvůr a tvrz. Obec je poprvé zmíněna ve 13. stol., kdy ji dal král Václav I. řádu Křížovníků v Praze. Trasa č. 7
Útěšov - obec 3,5 km severozápad. od Bavorova, v r. 1334 patřila k panství bavorovskému, v r. 1379 k helfenburskému. - Trasy č. 3, 4
Vitice - obec 6 km severozápad. od Vodňan, v r. 1262 je uváděna jako příslušenství kláštera sv. Jiří v Praze. - Trasa č. 10 Vodňanské Svobodné Hory - obec 6 km jihozápadně od Vodňan, založena na poč. 19. stol. , leží pod Svobodnou horou, pěkné výhledy do krajiny, v zimě dobré podmín- ky pro lyžování. Trasy č.: 1, 3, 9
Vodňany - město 28 km jihoýchodně od Strako- nic leží v otevřené krajině při řece Blanici. Mezi močály, potoky a lučinami, do nichž se roz- lévá Blanice, se usadili první osadníci při obchod. cestě z Prachatic na Prahu. Slovanská osada se postupně přeměnila v tržní a vzniklo město, jehož typický kolonizační půdorys s pravidelnou sítí ulic a velkým čtverc. náměstím svědčí o jeho vzni- ku za vlády Přemysla Otakara II. Nejdůležitější privilegia udělil městu Jan Lucemburský r. 1336. Již v r. 1400 jsou Vodňany počítány mezi královská města. V době husitské bylo oporou Táboru. Městskou pokladnu po staletí plnily zisky ze staré obchod. stezky a vybírání cla. Mělo ji plnit i dolo- vání drahých kovů na Vodňanských Svobodných Horách. Z toho však zůstal jen znak města s haví- řem a doklad o povýšení na královské horní město v r. 1547. Mnohem výnosnějším se ukázalo rybní- kářství. Město již od 2. pol. 15. stol. zakládalo ryb- níky, které jsou dodnes charakterist. znakem krajiny. Na počátku třicetileté války jsou Vodňany vypleně- ny , připraveny o majetek a v r. 1623 zastaveny do- nu Baltazaru de Marradas, který je brzy prodal Schwarzenberkům. Vyplacením zástavy město 21. srpna 1710 získalo opět svobodu. V 18. stol. poškodily město velké požáry. Obětí staveb. úprav v 1. pol. se staly městské hradby, ale opevnění s vodním příkopem, parkány s čtverc. baštami z 1. poloviny 15. stol. jsou dochovány. V severozápad. rohu náměstí stojí nejvýznamněj- ší památka Vodňan, děkanský kostel Narození Panny Marie, dolož. r. 1336. Součas. podobu vy- tvořila důsledná regotizace z let 1894-7. Jsou zde pseudogotické obrazy a fresky podle návrhů Mikoláše Alše. Věž kostela již z dálky vítá návštěvníky Vodňan. Při procházce po náměstí nás zaujme především dům s renesanční atikou čp. 1, bývalá lékárna, v němž žil spisovatel a novinář František Herites, obdiv si zde zaslouží krásná budova spořitelny z počátku 20. stol., upravené domy, kašna se sochař. výzdobou z r. 1928. V blízkosti špitál. kostela sv. Jana Křtitele, jižně od starého města, je pietně upraven starý hřbitov (dnes park) s hroby význam. obyvatel města. Po jeho prohlídce bychom si měli všim- nout blízkého pomníku Jana Žižky, který byl u silnice na Č. Budějovice postaven v r. 1928. Odtud pak můžeme zamířit na kamenný mostek přes mlýnský náhon se sochou sv. Jana Nepomuc- kého z 18. stol. Stará Rybářská ulice nás dove- de zpět na náměstí do budovy městského úřa- du s galerií, v níž je pamětní síň Julia Zeyera a Františka Heritese, kartony Mikoláše Alše a velká sbírka obrazů českých malířů 20. stol. V blízké bývalé židovské synagoze je umístěno muzeum s expozicí dějin města. Trasy č. 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
Žďár - obec 4 km severně od Protivína, nachází se v podhůří Píseckých hor a na jejím katastru je přírodní rezervace "Zelendárky". Na již. straně Žďáru se nacházel kámen se zna- kem českého státu, českým lvem a letopočtem 1282, který označoval obec jako svobodnou, podléhající jenom králi. Ve zrušené pískovně bylo nalezeno 23 popelnic ze žárového pohřbí- vání z doby keltského osídlení. Trasa č. 7

 

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 23.2.2006 / 23.2.2006

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Město > Cyklostezky
Počet návštěv: 4373
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém