Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Licenční smlouva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
 

Licenční smlouva

 

uzavíraná podle ustanovení § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

 

město Vodňany

náměstí Svobody 18/I

389 01 Vodňany

zastoupené: Ing. Viktorem Blaščákem, starostou

IČ: 00251984

(dále jen „poskytovatel“)

 

a

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

(dále jen „nabyvatel“)

 

 

Čl. 1

 

Předmětem smlouvy je informace o ……………………………………………………………….

(dále jen „informace“), kterou je kraj povinen poskytnout na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 2

 

1.         Informace dle čl. 1 této smlouvy je předmětem ochrany autorského práva. Kraj prohlašuje, že k informaci vykonává majetková práva a je oprávněn poskytnout nabyvateli licenci dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy.

 

2.         Poskytovatel nabyvateli poskytuje oprávnění k výkonu práva informaci užít k následujícím účelům:

 ………………………………………………………………………………………....................................

           

v rozsahu: …………………………………………………………………………………………..................

             

3.         (Varianta A) Licence je poskytována jako nevýhradní. Poskytovatel je nadále oprávněn užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.

 

nebo

 

3.         (Varianta B) Licence je poskytována za podmínek uvedených v § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jako výhradní, a to z důvodu

 ………………………………………………………………………………………………………………….............

 

Poskytovatel nesmí poskytovat licenci třetí osobě. Poskytovatel je však oprávněn sám vykonávat práva užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil.

 

4.         Nabyvatel může licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy pouzes předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

Čl. 3

 

Smluvní strany se dohodly, že licence podle této smlouvy se poskytuje bezúplatně.

 

Čl. 4

 

1.         Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu od ....................do .................. Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licencepísemným dodatkem k této smlouvě.

 

nebo

 

1.         Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou. Nabyvatel i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.

           

2.         Po ukončení účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání předmětu licence dle této smlouvy.

           

 

Čl. 5

 

1.         Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.   

 

2.         Další práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

2          Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a po jednom nabyvatel.

 

3.         Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

           

4.         O uzavření této smlouvy rozhodl …………………………….

 

 

Za poskytovatele:                                                         Za nabyvatele:

 

 

 

Ve Vodňanech dne ………….………                              V ………..............…… dne ………………

 

 

 

 

 

………………………………..................                         ...........................……..................

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Ludvík Musil
Vytvořeno / změněno: 19.2.2009 / 9.8.2011

Počet návštěv: 2448
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém