Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Kanalizační přivaděč A Křepice - Stožice - I. a II. etapa.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
____________________________________________________________________________

 


Dne: 28.11.2007

Naše č.j.: ŽP/11568/07-MS                                                             OBEC STOŽICE

 

 

 

Kanalizační přivaděč „A“ Křepice – Stožice – I. etapa.

Kanalizace Křepice – Stožice – II. etapa.

 

 

V E Ř E J N Á      V Y H L Á Š K A

 

I.                                                 Oznámení o zahájení kolaudačního řízení

a pozvánka k ústnímu jednání.

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje, že na základě návrhu obce Stožice bylo zahájeno v souladu s § 190 odst. 5 platného stavebního zákona kolaudační řízení dle § 79 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve věci uvedení stavby vodního díla „Kanalizační přivaděč „A“ Křepice – Stožice – I. etapa“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Křepice a Stožice do trvalého užívání a podle § 80 téhož zákona svolává k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním terénním šetřením.

 

Stavba byla povolena na pozemcích:

p.č. 266/2, 534/7, 534/6, 534/3, 525/2, 534/4 dle KN v k.ú. Křepice a p.č. 493, 245/1, 245/2 dle PK  a 245/3 dle KN v k.ú. Stožice.

 

 

II.                          Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje, že obdržel žádost obce Stožice ve věci vydání kolaudačního souhlasu dle  § 122 stavebního zákona ke stavbě vodního díla „Kanalizace Křepice – Stožice – II. etapa“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Křepice a Stožice a v souladu s § 133 odst. 1 a 4 stavebního zákona vyzývá k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

 

Stavba byla povolena na pozemcích:

v k.ú. Křepice

p.č. 513, 534/3, 525/2, 180/2, 124/16 dle KN

 

v k.ú. Stožice

p.č. 25/7, 25/1, 483/1, 149/2, 139, 147, 149/1, 150/4, 150/5, 143/3, 475/1, 224/3, 245/2, 224/1, 487/1, 73/7, 73/6, 73/18 dle KN a p.č. 494, 84, 80, 71/1, 67, 66/1, 133/2, 133/1, 484, 135/1, 136, 137, 138, 148/1, 485, 148/2, 118, 115, 150/3/1, 150/1, 475, 224, 225, 245/2 dle PK

 

 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby a ústní jednání se budou konat

 

                                 v úterý 18.12.2007 od 9:00 hodin – terénní šetření

 se srazem účastníků před Obecním úřadem Stožice

     od 13:00 hodin – ústní jednání

 na Obecním úřadu Stožice

 

Při kolaudačním jednání a závěrečné kontrolní prohlídce obou staveb bude přezkoumáno, zda byly dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení staveb vodních děl, zda byly stavby provedeny podle ověřené projektové dokumentace a zda skutečné provedení staveb a jejich užívání nebude ohrožovat vodohospodářské a jiné právem chráněné zájmy.

 

Při ústním jednání stavebník, popř. jeho zástupce, doloží doklady, jimiž bylo podmíněno vydání  rozhodnutí o povolení stavby vodního díla ze dne 12.4.2006, č.j.: ŽP/3540/I-2370/06-MS, a ze dne 8.1.2007, č.j.: ŽP/308/I-2370/07-MS, a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, upřesněné vyhláškou č. 132/1998 Sb., kterou se prováděla některá ustanovení stavebního zákona č. 50/1976 Sb.   a vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

 

Stavebníka (obec Stožice) žádáme o přizvání projektanta stavby, popř. zhotovitele stavby, k jednání a o zajištění prohlídky stavebních objektů.

 

Poučení:

Pokud nebude možno v den závěrečné kontrolní prohlídky stavby provést místní terénní šetření a kontrolu stavebních objektů kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám (např. sněhové  pokrývce, ledové vrstvě), bude toto provedeno v jiném náhradním termínu. 

 

Účastníci závěrečné kontrolní prohlídky mohou uplatnit své námitky a stanoviska při ústním jednání, nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel.

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

…...........................................          

        Ing. Miroslav Filip

                                                           vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

  • adresát
  • vlastníci dotčených pozemků veřejnou vyhláškou
  • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice
  • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, Strakonice
  • Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice
  • E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
  • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice
  • ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
  • Městský úřad Vodňany – památková péče

·         Městský úřad – odbor výstavby a ÚP

             - odbor dopravy a SH

Na vědomí:

  • MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní

 

 

 

Obecní úřad Stožice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                       

  ……………………………

                                                                                                Razítko, podpis 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 29.11.2007 / 29.11.2007 | Zveřejnit do: 13.11.2007 | Úřední deska od-do: 29.11.2007-13.11.2007
 

Počet návštěv: 1068
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém