Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

garáž pro osobní automobil a oplocení pozemku v Újezdě

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/733/2011/Lo

MUVO  8295/2011

 

Vodňany dne 5.10.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0042SE6*

MUVOX0042SE6

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 


 

David Hanzal
Věra Husáková
Újezd 98
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením v rozsahu změny umístění a provedení  části stavby, kterou dne 11.8.2011 podal

David Hanzal, nar. 4.3.1975, Újezd 98, 389 01  Vodňany,
Věra Husáková, nar. 1.6.1971, Újezd 98, 389 01  Vodňany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.                    Podle § 118, § 94 a § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu umístění a provedení  části stavby

,,garáž pro osobní automobil a oplocení pozemku v Újezdě"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 130/15 v katastrálním území Újezd u Vodňan,

 

Popis změny:

Jedná se o nové umístění povolené garáže na pozemku p.č. 130/15 v k.ú. Újezd u Vodňan ve vzdálenosti 3 m od společné hranice s pozemkem p.č. 579/1 v k.ú. Újezd u Vodňan a cca 8 m od společné hranice s pozemkem p.č. 130/16 v k.ú. Újezd u Vodňan.

 

II.                  Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1.       Stavba garáže bude umístěna na pozemku parc.č. 130/15 v katastrálním území Újezd u Vodňan, ve vzdálenosti 3 m od společné hranice s pozemkem p.č. 579/1 v k.ú. Újezd u Vodňan a cca 8 m od společné hranice s pozemkem p.č. 130/16 v k.ú. Újezd u Vodňan, přesně dle předložené situace v měřítku 1:500 vypracované v srpnu 2011 Ing. Františkem Švejdou, Horní Záblatí 60, Záblatí, ČKAIT – 0101718

2.       Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 31.10.2013.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

David Hanzal, nar. 4.3.1975, Újezd 98, 389 01  Vodňany
Věra Husáková, nar. 1.6.1971, Újezd 98, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 11.8.2011 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením v rozsahu změny umístění stavby garáže, na kterou vydal Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 3.9.2007 pod č.j. 332/8111/7/Br.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vladimír Mandinec, Lenka Mandincová, Libor Kočárník, Marie Kočárníková, Město Vodňany

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 ve výši 300 Kč byl zaplacen.

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm a) stavebního zákona(dodejky)

David Hanzal, Újezd č.p. 98, 389 01  Vodňany
Věra Husáková, Újezd č.p. 98, 389 01  Vodňany

podle §85 odst. 2 (veřejná vyhláška)
Vladimír Mandinec, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Lenka Mandincová, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Libor Kočárník, Újezd č.p. 95, 389 01  Vodňany
Marie Kočárníková, Újezd č.p. 95, 389 01  Vodňany
Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

 

podle § 109 odst. 1 písm. b)- g) stavebního zákona (dodejky)

Vladimír Mandinec, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Lenka Mandincová, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Libor Kočárník, Újezd č.p. 95, 389 01  Vodňany
Marie Kočárníková, Újezd č.p. 95, 389 01  Vodňany
Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 5.10.2011 / 5.10.2011 | Zveřejnit od-do: 5.10.2011-21.10.2011 | Úřední deska od-do: 5.10.2011-21.10.2011

Počet návštěv: 1259
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém