Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

garáž pro osobní automobil a oplocení pozemku v Újezdě

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/733/2011/Lo

MUVO  7080/2011

 

Vodňany dne 25.8.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX003ZSSS*

MUVOX003ZSSS

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 David Hanzal
Věra Husáková
Újezd 98
389 01  Vodňany

 

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍMA POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

David Hanzal, nar. 4.3.1975, Újezd 98, 389 01  Vodňany,
Věra Husáková, nar. 1.6.1971, Újezd 98, 389 01  Vodňany

(dále jen "stavebník") dne 11.8.2011 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením v rozsahu změny umístění a provedení  části stavby:

 

,,garáž pro osobní automobil a oplocení pozemku v Újezdě"

 

na pozemku parc. č. 130/15 v katastrálním území Újezd u Vodňan. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP vydal na stavbu rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 3.9.2009 pod č.j.: 332/8111/7/Br.

 

Popis změny:

Jedná se o nové umístění povolené garáže na pozemku p.č. 130/15 v k.ú. Újezd u Vodňan ve vzdálenosti 3 m od společné hranice s pozemkem p.č. 579/1 v k.ú. Újezd u Vodňan a cca 8 m od společné hranice s pozemkem p.č. 130/16 v k.ú. Újezd u Vodňan.

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 2, § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením v rozsahu změny umístění a provedení  části stavby a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

 

29.9.2011 v 13:00 hodin

se schůzkou pozvaných na MěÚ Vodňany odboru výstavby a ÚP.

 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm a) stavebního zákona(dodejky)

David Hanzal, Újezd č.p. 98, 389 01  Vodňany
Věra Husáková, Újezd č.p. 98, 389 01  Vodňany

podle §85 odst. 2 (veřejná vyhláška)
Vladimír Mandinec, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Lenka Mandincová, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Libor Kočárník, Budějovická č.p. 1139, 389 01  Vodňany
Marie Kočárníková, Budějovická č.p. 1139, 389 01  Vodňany

podle § 109 odst. 1 písm. b)- g) stavebního zákona (dodejky)

Vladimír Mandinec, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Lenka Mandincová, Výstavní č.p. 1032, 389 01  Vodňany II
Libor Kočárník, Budějovická č.p. 1139, 389 01  Vodňany
Marie Kočárníková, Budějovická č.p. 1139, 389 01  Vodňany

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 25.8.2011 / 25.8.2011 | Zveřejnit od-do: 25.8.2011-12.9.2011 | Úřední deska od-do: 25.8.2011-12.9.2011

Počet návštěv: 1272
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém